Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze voorwaarden wordt met de volgende definities aangeduid:

 1. Medifast: de besloten vennootschap Medifast B.V., gevestigd te Coevorden en Aalden-Zweeloo.
 2. Opdrachtgever: elke rechtspersoon die een overeenkomst of een losse opdracht aangaat met Medifast, dan wel in onderhandeling is over een offerte.
 3. Klant: particuliere klant of werknemer van opdrachtgever
 4. Middelen: alle door Medifast geleverde middelen en door Medifast vervaardigde modellen, technieken, programmatuur en producten.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Medifast diensten levert aan en/of werkzaamheden verricht ten behoeve van opdrachtgever. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing ten behoeve van door Medifast bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.

3. Offertes en aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

4. Ontbindende voorwaarden

De overeenkomst kan door beide partijen zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang per aangetekende brief worden ontbonden, indien:

 1. de andere partij vrijwillig of gedwongen in liquidatie treedt, surseance van betaling of faillissement aanvraagt, in faillissement geraakt of in een redelijkerwijs vergelijkbare situatie komt te verkeren, daaronder begrepen de situaties dat zij de zeggenschap verliest over een substantieel deel van haar vermogen of dat zij haar onderneming staakt;
 2. de andere partij toerekenbaar tekort komt in de nakoming van enige verplichting in het kader van de overeenkomst en een redelijke termijn om alsnog aan die verplichting te voldoen ongebruikt laat;
 3. de reputatie van de andere partij dusdanig in diskrediet raakt dat van de ander niet geëist kan worden dat zij de relatie voortzet.

5. Tarieven en betaling

 1. Waar mogelijk zullen door Medifast onkosten gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar.
 2. De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn betalingsverplichtingen en draagt zelf het betalingsrisico indien de zorgverzekeraar van de klant de kosten van de behandeling niet vergoedt.
 3. Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden op de factuur vermelde rekening
 4. De kosten die Medifast maakt m.b.t afspraken die 24 uur of korter vóór de betreffende afspraak zijn afgezegd of afspraken waarbij de klant zonder afzegging niet verschijnt, worden door Medifast bij de opdrachtgever of klant in rekening gebracht.
 5. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever of klant – zonder enige aanmaning of ingebrekestelling- van rechtswege in verzuim. Vanaf de vervaldag zal dan over het (de) openstaande bedrag(en) vertragingsrente verschuldigd zijn. Het rentepercentage is gelijk aan  dat van de wettelijke rente. Voor de door of vanwege Medifast verzonden aanmaningen is de opdrachtgever of klant administratiekosten verschuldigd.
 6. Indien bij beëindiging van een overeenkomst medische dossiers dienen te worden overgedragen, aan een derde, dan is Medifast gerechtigd om de daarmee verband houdende redelijke kosten bij opdrachtgever in rekening te brengen. In geval van overdracht van de medische dossiers vervalt iedere aansprakelijkheid van Medifast terzake, welke voorvloeit uit handelen en/of nalaten na de betreffende overdracht van de medische dossiers.
 7. De door Medifast aangeboden en overeen-gekomen tarieven en kosten luiden steeds in Euro en zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege specifiek voor de werkzaamheden, samenhangend met de dienstverlening, worden opgelegd.
 8. Tenzij in de overeenkomst een andersluidend factureringsschema is opgenomen, vindt facturering telkens maandelijks plaats.
 9. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die voor Medifast met de invordering gemoeid zijn, komen voor rekening van opdrachtgever of klant.

 6. Privacy en vertrouwelijkheid

 1. Op de dienstverleningen van Medifast is het reglement bescherming persoonsgegevens van toepassing . De regels die zijn vastgelegd in dit reglement worden nageleefd door gebruik te maken van een patiëntensysteem, welke beveiligd is volgens de ISO 27001 en NEN 7510 normen (Intramed Online). Daarnaast houdt Medifast zich aan de wettelijk vastgestelde bewaartermijn van medische gegevens.
 2. Medewerkers van Medifast zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die hen ter ore komt. Zij zullen deze informatie niet aan derden kenbaar maken, tenzij de partij van wie de informatie afkomstig is daartoe schriftelijk toestemming heeft gegeven.
 3. Medifast heeft het recht over haar voor de opdrachtgever verrichte activiteiten in wetenschappelijke vakliteratuur te publiceren en daarover wetenschappelijke voordrachten te houden. Hierbij waarborgt Medifast de privacy van de opdrachtgever en diens personeelsleden door eventuele casuïstiek in geanonimiseerde vorm te publiceren.

7. Eigendomsvoorbehoud

 1. De door Medifast geleverde middelen blijven eigendom van Medifast. Intellectuele eigendomsrechten op ontwikkelde adviezen, modellen, methoden, programmatuur en producten blijven, behoudens uitdrukkelijke overdracht, voorbehouden aan Medifast.

8. Aansprakelijkheid

 1. Medifast is niet aansprakelijk, tenzij de schade rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van Medifast.
 2. Medifast is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Medifast is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Indien Medifast aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Medifast beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Medifast is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
 5. De fysiotherapeuten die werkzaam zijn voor Medifast zijn geregistreerd bij de KNGF (Koninklijke Nederlandse Genootschap voor Fysiotherapie)
 6. Medifast is niet aansprakelijk indien haar inzet niet leidt tot het beoogde resultaat (zoals onder meer doch niet uitsluitend interne of externe reïntegratie of werkhervatting).
 7. Medifast is niet aansprakelijk voor gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot vertragingsschade veroorzaakt doordat een cliënt voor een (bepaalde) duur niet werkt/kan werken.

9. Klachtenprocedure

Medifast heeft een klachtenprocedure. Deze procedure kan op verzoek verstrekt worden. U kunt hiervoor het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) inschakelen.

10. Toepasselijk recht

Op iedere rechtsverhouding tussen Medifast,  opdrachtgever  en klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11. Vindplaats en wijziging voorwaarden

De algemene voorwaarden van Medifast zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Medifast.